Compromís Ambiental i Energètic

El Gran Teatre del Liceu, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, te implantat un sistema de Gestió Ambiental i Energètic, mitjançant el qual vol contribuir a la seva preservació.

El Gran Teatre del Liceu va ser el primer teatre europeu que va obtenir a l’any 2004 la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO 14.001, complint amb estàndards internacionals pels sistemes de gestió ambiental, i també la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), complint amb el reglament europeu pels sistemes d’ecogestió i ecoauditoria.

El registre EMAS és un sistema que promou la millora continua del comportament ambiental de les organitzacions. Amb la implantació d’aquest Sistema de Gestió Ambiental, el Gran Teatre del Liceu té un compromís per desenvolupar la seva tasca amb el màxim respecte i utilitzar totes les eines que estiguin al seu abast per millorar el seu comportament ambiental.

Encara que el Teatre no és una entitat especialment contaminant, sí que es pot contribuir gestionant els recursos de la millor manera possible per tal de minimitzar el impacte que es pugui produir. 

L’abast del sistema son totes aquelles activitats que es desenvolupen en les instal·lacions que formen el Gran Teatre del Liceu i els impactes ambientals relacionats. Aquest sistema és una eina d’autoavaluació per valorar els impactes ambientals i energètics associats a l’activitat del teatre. A partir d’aquest coneixement es desencadena un procés de millora continua en el treball diari per minimitzar aquests impactes i finalment s’estableixen uns mecanismes d’autocontrol per vetllar pel bon funcionament de tota l’estructura del sistema.

L’any 2011, el Gran Teatre del Liceu obté la certificació que acredita el seu Sistema de Gestió Energètica conforme a la norma UNE EN 16.001, i l’any 2013 obté la certificació ISO 50.001 que va substituir a l’anterior norma, sent d’aquesta manera el primer teatre d’òpera d’Europa en assolir aquesta distinció.

L’any 2016 i, amb l’esperit de ser exemple a seguir i d’encoratjar altres equipaments culturals, el Gran Teatre del Liceu obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que identifica i certifica de manera oficial que certs productes o serveis, superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

D’aquesta manera el Gran Teatre del Liceu integra tots els compromisos ambientals i tots els energètics en una mateixa Política Ambiental i Energètica, i tot gestionat mitjançant un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic (SGAiE), consolidant així aquests compromisos ambientals, l’eficiència energètica i la millora continua.

Dins d’aquest procés de millora continua, es fixen objectius anuals, tant per millorar el impacte ambiental de les activitats, com per l’estalvi i l’eficiència energètica, que son auditats anualment.

El Teatre elabora cada temporada la Declaració Ambiental, document on es detalla tot el comportament ambiental i energètic, el grau d’assoliment dels objectius i l’acompliment amb els requisits legals i altres requisits.

Un control dels aspectes ambientals i sobre l’estalvi energètic en termes d’il·luminació, climatització, estalvi d’aigua, materials, gestió de residus i formació ambiental ha permès assolir, durant la temporada 2017-2018, fites com les següents:

  • S’ha fet una exhaustiva revisió del criteris d’avaluació dels aspectes ambientals, per tal d’adaptar el nostre sistema d’avaluació a la realitat del dia a dia actual.
  • S’han instal·lat 4 comptadors d’aigua, un a cada pati de l’edifici i s’han integrat al software d’eficiència energètica del teatre. Aquestes dades ens permeten identificar els punts de major consum i per tant poder prioritzar accions encaminades a la reducció del consum d’aigua. Així mateix aquets comptadors ens permeten, en cas de que es produeixin consums elevats d’aigua, acotar la seva procedència facilitant la resolució de la incidència.
  • Els nous IDEns que es van definir per la temporada 17-18 han tingut una correlació més directe amb els consums elèctrics i consums de gas natural i han permès fer un seguiment més acurat del comportament energètic del Teatre.
  • S’ha continuat la investigació d’il·luminació LED, tant per la il·luminació de sala, tant per invertir en nous focus mòbils LED a escenari, amb l’objectiu de reduir un 10% el consum d’electricitat per il·luminació escènica.
  • Es manté l’objectiu de reduir un 10% el consum d’electricitat per climatització, fruit del projecte de canvi a tres anys, de dos dels principals climatitzadors de l’edifici.
  • Aquesta temporada ha estat d’especial seguiment tot el procés de compres. S’han creat instruccions de compra sostenible i s’han fet formacions per tot el personal que compra al Teatre. Addicionalment, s’han anat incorporant clàusules ambientals i energètiques en aquelles licitacions que tenen un marcat impacte ambiental i energètic.
  • S’han incorporat valoracions del comportament ambiental i energètic dels tallers d’escenografies en les darreres licitacions. En especial, per la producció DEMON, en ser líders de la producció i per tant responsables del disseny i la construcció de la escenografia i el vestuari, es van poder introduir criteris ambientals i energètics dins els criteris de valoració de la licitació. D’aquesta manera, es van demanar mesures ambientals i energètiques respecte del cicle de vida de la producció. El sistema constructiu de la proposta adjudicada on, fusta i alumini estan per separat, fa que els elements escenogràfics es puguin separar fàcilment i per tant sigui més viable la seva reutilització posterior. D’altra banda, el sistema de peces del revestiment de fusta en elements flexibles fa que la majoria de les peces corbades es puguin emmagatzemar planes sobre un palet assegurant la seva integritat. Amb això s’aconsegueix un especejament que permet paletitzar la fusta del revestiment i tenir la estructura en elements plans, que resulta el més idoni per preservar la integritat de la càrrega i minimitzar el volum a transportar i, per tant, les emissions associades a aquest, entre d’altres aspectes.

 

 

 

Documentació